Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van The Restylers.nl gevestigd te Leeuwarden. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden.Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en The Restylers.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2. Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan The Restylers.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. 

Artikel 3. Prijs/Verzendkosten 
De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.) Bij aflevering in Nederland wordt voor vervoer en eventuele verzekering van de goederen verzendkosten in rekening gebracht. Kleine artikelen die door hun formaat door de brievenbus passen kunt u voordelig ( € 3.95 ) laten bezorgen door PostNL als brievenbuspost. Deze verzendoptie is wel voor risico koper. Bij vermissing en of beschadiging zijn reclames niet mogelijk. Bij verzending naar het buitenland verzendkosten en condities op aanvraag. De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering
1. 
De door The Restylers.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Restylers.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. The Restylers.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder redenen te weigeren. 

2. Uw bestelling reserveren wij gedurende 2 werkdagen voor u. Als uw betaling binnen dit termijn niet is bijgeschreven annuleren wij uw bestelling en verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand.

Artikel 5. Reclames, ruilen en aansprakelijkheid 
1. 
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij The Restylers.nl daarvan uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Restylers.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

2. 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. The Restylers.nl zal het aankoopbedrag aan u crediteren.  Indien de producten beschadigd zijn zal The Restylers.nl de kosten voor reparatie of vervanging van het product in mindering brengen op het te crediteren bedrag.


3. Indien de koper door eigen toedoen een verkeerd product heeft besteld en dit wil omruilen zal de koper The Restylers.nl binnen 24 uur hiervan op de hoogte stellen. De kosten van het retourneren komen ten laste van de koper evenals de portokosten die The Restylers.nl moet maken om de nieuwe, omgeruilde artikelen naar de koper te versturen. De koper heeft een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product om de ruiling te voltooien.

4. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van The Restylers.nl.

Artikel 6. Betaling
Bij uw online bestelling ontvangt u een opdrachtbevestiging. Daarop staan nogmaals alle details exact gespecificeerd. Ter initiatie van uw bestelling vragen wij u om vooruitbetaling van het totaalbedrag tenzij anders afgesproken. Het bestelde item wordt daarmee speciaal voor u ingekocht in de door u gewenste uitvoering. U kunt kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden : overschrijving naar onze bankrekening, internet bankieren of telefonisch overmaken voor een extra snelle verwerking van uw opdracht. Het is ook mogelijk om de bestelde items te laten reizen onder rembours. De kosten hiervoor komen ten laste van de koper ( volgens PostNL tarief ). De verschuldigde bedragen dienen tenzij anders afgesproken vooruit betaald te worden. Leveringen op rekening dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens The Restylers.nl in gebreke. The Restylers.nl heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Indien The Restylers.nl, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag aan administratiekosten verschuldigd. De hoogte van het bedrag wordt in alle redelijkheid vastgesteld door The Restylers.nl. Indien The Restylers.nl haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van The Restylers.nl. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De door The Restylers.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van The Restylers.nl volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door The Restylers.nl geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. The Restylers.nl garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en The Restylers.nl, dan wel tussen The Restylers.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en The Restylers.nl, is The Restylers.nl niet aansprakelijk. 

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Restylers.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat The Restylers.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. 

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door The Restylers.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat The Restylers.nl deze voorwaarden soepel toepast. 

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen The Restylers.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Copyright.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Restylers V.O.F is het niet toegestaan om informatie of fotomateriaal van deze website te gebruiken voor publicaties.
Ongeautoriseerde overname in welke vorm dan ook is verboden.
Wij zijn gerechtigd om dan een meervoud te rekenen van de tarieven zoals deze zijn aangegeven door de Fotografenfederatie. 
Copyright © 2014 The Restylers V.O.F. Alle rechten voorbehouden